homepage

Responsplannen

 1. 1

  Respons - Vraag 1_0

  Wanneer de hulpverlening intern georganiseerd is, kan uw organisatie adequaat reageren op accidenten en calamiteiten met hoogrisico materiaal. Denk ook aan afstemming met externe hulpverleningsdiensten.

  Uit welke onderdelen bestaat de bedrijfshulpverlening in uw organisatie met betrekking tot bioveiligheidsongevallen in laboratoria?

  Uit welke onderdelen bestaat de bedrijfshulpverlening in uw organisatie met betrekking tot bioveiligheidsongevallen in laboratoria?

  Uw organisatie heeft een bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaande uit beveiliging, BHV en/of EHBO en bedrijfsbrandweer en er zijn responsplannen waarmee gewerkt wordt. Aanvullend aan de interne organisatie zijn goede afspraken en coördinatie met externe hulpdiensten van groot belang om de gevolgen van een accident of calamiteit te verminderen. Denk hierbij aan afspraken met politie, brandweer en milieudiensten uit de veiligheidsregio en (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS/GGD, AGS/Brandweer).

  Risico's

  • Een niet goed afgestemde respons en communicatie van de bedrijfshulpverlening met externe hulpdiensten kan opvolging van ongevallen bemoeilijken.

  Maatregelen

  • Zorg voor een actueel responsplan en bedrijfsnoodplan, waarin zowel interne als externe afspraken zijn vastgelegd met hulpdiensten (zoals de brandweer) bij accidenten en calamiteiten.

  Uw organisatie heeft een bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaande uit beveiliging, BHV en/of EHBO en er zijn responsplannen waarmee gewerkt wordt. Aanvullend aan de interne organisatie zijn goede afspraken en coördinatie met externe hulpdiensten van groot belang om de gevolgen van een accident of calamiteit te verminderen. Denk hierbij aan afspraken met politie, brandweer en milieudiensten uit de veiligheidsregio en (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS/GGD, AGS/Brandweer).

  Risico's

  • Een niet goed afgestemde respons en communicatie met externe hulpdiensten kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Zorg voor een actueel responsplan en bedrijfsnoodplan, waarin zowel interne als externe afspraken zijn vastgelegd met hulpdiensten (zoals de brandweer) bij accidenten en calamiteiten.

  Uw organisatie heeft een bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaande uit BHV en/of EHBO. Aanvullend aan de interne organisatie zijn goede afspraken en coördinatie met externe hulpdiensten van groot belang om de gevolgen van een accident of calamiteit te verminderen. Denk hierbij aan afspraken met politie, brandweer en milieudiensten uit de veiligheidsregio en (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS/GGD, AGS/Brandweer).

  Risico's

  • De afwezigheid van beveiliging en een bedrijfsbrandweer in uw bedrijfshulpverlening kan uw organisatie kwetsbaar maken met betrekking tot een goede respons op accidenten en calamiteiten.
  • Een niet goed afgestemde respons van de bedrijfshulpverlening met externe hulpdiensten kan opvolging van ongevallen bemoeilijken.

  Maatregelen

  • Zorg voor een actueel responsplan en bedrijfsnoodplan (inclusief beveiliging en brandweer), waarin zowel interne als externe afspraken zijn vastgelegd met hulpdiensten bij accidenten en calamiteiten.

  De aanwezigheid van een interne hulpverleningsorganisatie (beveiliging, BHV en/of EHBO, of bedrijfsbrandweer) kunnen helpen om accidenten of calamiteiten te voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen. Aanvullend aan de interne organisatie zijn goede afspraken en coördinatie met externe hulpdiensten van groot belang om de gevolgen van een accident of calamiteit te verminderen. Denk hierbij aan afspraken met politie, brandweer en milieudiensten uit de veiligheidsregio en (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS/GGD, AGS/Brandweer).

  Risico's

  • Bij afwezigheid van meerdere onderdelen van de bedrijfshulpverlening is uw organisatie kwetsbaar m.b.t. een goede respons op accidenten en calamiteiten.
  • De respons op accidenten en calamiteiten is volledig afhankelijk van externe hulpdiensten.

  Maatregelen

  • Zorg voor een actueel bedrijfsnoodplan met onderdelen in de beveiliging, BHV en/of EHBO en bedrijfsbrandweer.
  • Maak afspraken met externe hulpdiensten voor de respons bij accidenten en calamiteiten.

  Deze vraag is niet van toepassing

 2. 2

  Respons - Vraag 2

  Afstemming en goede afspraken tussen interne hulpverleners en externe hulpdiensten kunnen van groot belang zijn om de gevolgen van een calamiteit te verminderen. Onder externe hulpdiensten vallen onder meer politie, brandweer en ambulancediensten.

  Zijn er afspraken tussen de bedrijfshulpverlening en externe hulpdiensten?

  Zijn er afspraken tussen de bedrijfshulpverlening en externe hulpdiensten?

  Uw organisatie heeft een bedrijfsnoodplan met afspraken met externe hulpdiensten. Het is van belang dat relevante veranderingen binnen de organisatie worden vastgelegd in dit bedrijfsnoodplan en gecommuniceerd worden naar de externe hulpdiensten in uw veiligheidsregio.

  Risico's

  • Een niet actueel bedrijfsnoodplan bemoeilijkt de communicatie met externe hulpdiensten, en vertraagd mogelijkerwijs de respons bij ongevallen.

  Maatregelen

  • Actualisatie van het bedrijfsnoodplan, waarin afspraken zijn vastgelegd met externe hulpdiensten bij accidenten en calamiteiten.

  Uw organisatie heeft een bedrijfsnoodplan en wanneer dit goed geïmplementeerd is, bevordert dit de communicatie met externe hulpdiensten en kan dit verdere escalatie van een incident of calamiteit helpen voorkomen. Het is van belang dat relevante veranderingen binnen de organisatie worden vastgelegd in dit bedrijfsnoodplan en gecommuniceerd worden naar de externe hulpdiensten in uw veiligheidsregio.

  Risico's

  • Een niet goed geïmplementeerd bedrijfsnoodplan kan de communicatie met externe hulpdiensten verstoren en uw organisatie kwetsbaar maken tijdens incidenten, accidenten en calamiteiten.

  Maatregelen

  • De implementatie van een bedrijfsnoodplan, waarin afspraken zijn vastgelegd met externe hulpdiensten bij incidenten, accidenten en calamiteiten.

  Door samenwerking tussen interne en externe hulpdiensten in uw veiligheidsregio kan verdere escalatie van een incident of calamiteit worden voorkomen. Afspraken tussen interne en externe hulpdiensten kunnen worden vastgelegd in een bedrijfsnoodplan. Dit is een procedure waarbij een contact(punt) of keten is georganiseerd binnen de eigen organisatie voor contacten met externe hulpverlening, zoals brandweer, politie, ambulance diensten, of milieudiensten.

  Risico's

  • Een niet goed afgestemde communicatie met externe hulpdiensten, kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • De opzet van een bedrijfsnoodplan, waarin afspraken zijn vastgelegd met externe hulpdiensten bij incidenten, accidenten en calamiteiten.

  Deze vraag is niet van toepassing

 3. 3

  Respons - Vraag 3_0

  In het bedrijfsnoodplan kunnen scenario’s worden opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen en voorzieningen kunnen worden getroffen, om adequaat te kunnen reageren op verschillende incidenten, accidenten en calamiteiten met betrekking tot biosafety en biosecurity.

  Hoe worden biosafety en biosecurity scenario’s meegenomen in het bedrijfsnoodplan?

  Hoe worden biosafety en biosecurity scenario’s meegenomen in het bedrijfsnoodplan?

  Uw organisatie heeft een bedrijfsnoodplan, waarin zowel scenario’s voor biosafety als biosecurity zijn opgenomen. Door het actueel houden van het bedrijfsnoodplan met realistische ‘what if’ scenario’s blijft uw organisatie zo goed mogelijk voorbereid op allerlei incidenten, accidenten of calamiteiten.

  Risico's

  • Een niet actueel bedrijfsnoodplan kan uw organisatie kwetsbaar maken met betrekking tot nieuwe incidenten, accidenten, of calamiteiten.

  Maatregelen

  • Het actueel houden van een bedrijfsnoodplan met realistische ‘what if’ scenario’s voor biosafety en biosecurity, bijvoorbeeld via een kwaliteitssysteem.

  Door het opnemen van scenario’s voor biosecurity in het bedrijfsnoodplan, krijgen aspecten met betrekking tot beveiliging van vitale ruimtes, hoogrisico materiaal en gevoelige informatie een plek in de organisatie[1]. Het doorlopen van biosecurity scenario’s met mogelijke gaten in de beveiliging kunnen risico’s in kaart brengen en haalt mogelijke verbeteringen naar voren. Door het actueel houden van het bedrijfsnoodplan met realistische ‘what if’ scenario’s blijft uw organisatie zo goed mogelijk voorbereid op allerlei incidenten, accidenten of calamiteiten.

  [1] Hoogrisico pathogenen zijn humaan- en dierpathogenen van risicoklasse 3 of 4, en plantpathogenen voorkomend op de lijst Quarantaine-organismen. Met hoogrisico materiaal bedoelen we materiaal waar hoogrisico pathogenen in aanwezig zijn. Bijvoorbeeld plantaardig, dierlijk of humaan weefsel, of monsters van omgevingsmatrices (lucht, water en bodem). Wetenschappelijke artikelen, protocollen, data, gegevensdragers, of ander materiaal waarin informatie over hoogrisico pathogenen in staat vermeld met een mogelijke dual-use toepassing, benoemen wij als gevoelig materiaal of informatie.

  Risico's

  • Een (actueel) bedrijfsnoodplan, zonder scenario’s voor biosecurity, kan uw organisatie kwetsbaar maken met betrekking tot beveiliging en kennis van hoogrisico pathogenen.

  Maatregelen

  • Het actueel houden van een bedrijfsnoodplan met realistische ‘what if’ scenario’s voor biosafety en biosecurity, bijvoorbeeld via een kwaliteitssysteem.

  Door het opnemen van scenario’s voor zowel biosafety als biosecurity in het bedrijfsnoodplan krijgen zowel aspecten met betrekking tot veilig werken, als beveiliging van vitale ruimtes, hoogrisico materiaal[1] en gevoelige informatie, een plek in de organisatie. Het doorlopen van biosafety en biosecurity scenario’s kunnen risico’s in kaart brengen en haalt mogelijke verbeteringen naar voren. Door het actueel houden van het bedrijfsnoodplan met realistische ‘what if’ scenario’s blijft uw organisatie zo goed mogelijk voorbereid op allerlei incidenten, accidenten of calamiteiten.

  [1] Hoogrisico pathogenen zijn humaan- en dierpathogenen van risicoklasse 3 of 4, en plantpathogenen voorkomend op de lijst Quarantaine-organismen. Met hoogrisico materiaal bedoelen we materiaal waar hoogrisico pathogenen in aanwezig zijn. Bijvoorbeeld plantaardig, dierlijk of humaan weefsel, of monsters van omgevingsmatrices (lucht, water en bodem). Wetenschappelijke artikelen, protocollen, data, gegevensdragers, of ander materiaal waarin informatie over hoogrisico pathogenen in staat vermeld met een mogelijke dual-use toepassing, benoemen wij als gevoelig materiaal of informatie.

  Risico's

  • Een bedrijfsnoodplan zonder scenario’s voor biosafety of biosecurity kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Het opstellen van een actueel bedrijfsnoodplan, waarin scenario’s voor zowel biosafety en biosecurity zijn opgenomen.

  Deze vraag is niet van toepassing

 4. 4

  Respons - Vraag 4

  Het uitsluiten van incidenten of calamiteiten is onmogelijk. Goede monitoring, registratie en evaluatie hiervan kunnen helpen om beter zicht te krijgen op mogelijke kwetsbaarheden binnen uw organisatie. Het is van belang om hierna mogelijke vervolgacties in gang te kunnen zetten om in de toekomst adequaat te kunnen reageren op dergelijke incidenten of calamiteiten.

  Hoe worden incidenten en calamiteiten gerapporteerd, geëvalueerd en (noodzakelijke) vervolgacties opgepakt?

  Hoe worden incidenten en calamiteiten gerapporteerd, geëvalueerd en (noodzakelijke) vervolgacties opgepakt?

  Uw organisatie heeft een systeem om incidenten, accidenten, of calamiteiten te rapporteren en te evalueren, waardoor vervolgacties adequaat kunnen worden opgepakt. Het informeren van medewerkers, die niet direct betrokken zijn geweest bij incidenten, accidenten, of calamiteiten, helpt om de bewustwording rond biosecurity aspecten in uw organisatie verder te verhogen.

  Risico's

  • De genomen vervolgacties en op de organisatie afgestemde scenario’s zorgen voor verbetering, maar kunnen nooit voor een honderd procent dekking zorgen.

  Maatregelen

  • Het oefenen van realistische ‘what if’ scenario’s met betrekking tot biosafety en biosecurity incidenten, accidenten, of calamiteiten kunnen duidelijkheid geven of de genomen vervolgacties voldoende zijn.

  Om adequater te kunnen reageren op incidenten, accidenten, of calamiteiten, als gevolg van (onvoorziene) kwetsbaarheden, is het van belang dat ervaringen uit het verleden niet alleen worden gerapporteerd en geëvalueerd, maar dat concrete vervolgacties in gang worden gezet (en wie deze uitvoeren) om tot een verbetering te komen. Daarnaast zal het informeren van medewerkers, die niet direct betrokken zijn geweest bij incidenten, accidenten, of calamiteiten, helpen om de bewustwording rond biosecurity aspecten in uw organisatie verder te verhogen.

  Risico's

  • Het niet evalueren incidenten, accidenten, of calamiteiten kan uw organisatie kwetsbaar maken, omdat vervolgacties niet benoemd worden, of onduidelijk is hoe deze moeten worden uitgevoerd en door wie.

  Maatregelen

  • Het opstellen van een systeem, waarin incidenten, accidenten, of calamiteiten naast gerapporteerd ook kunnen worden geëvalueerd . Dit maakt de noodzakelijke vervolgacties duidelijker en wie deze zouden moeten uitvoeren.

  Het rapporteren en evalueren van incidenten en calamiteiten levert een signaal naar de organisatie op, welke gebruikt kan worden om via concrete vervolgacties verbeteringen door te voeren (en wie deze uitvoeren) in procedures of manier van werken om biosecurity en biosafety te verbeteren. Daarnaast zal het informeren van medewerkers, die niet direct betrokken zijn geweest bij incidenten, accidenten, of calamiteiten, helpen om de bewustwording rond biosecurity aspecten in uw organisatie verder te verhogen.

  Risico's

  • Het niet rapporteren van incidenten, accidenten, of calamiteiten kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Het opstellen van een systeem, waarin incidenten, accidenten, of calamiteiten kunnen worden gerapporteerd en kan worden geregistreerd wat de vervolgacties zijn, of deze zijn uitgevoerd en door wie.

  Deze vraag is niet van toepassing

 5. 5

  Respons - Vraag 5

  Oefeningen op het gebied van biosecurity en biosafety kunnen uw organisatie helpen inzicht te krijgen hoe goed de mate van respons is op verschillende incidenten, accidenten, of calamiteiten. De frequentie van deze oefeningen, de diepgang van de scenario’s en de uitvoering daarvan, kunnen bepalend zijn voor het inzicht in mogelijke kwetsbaarheden binnen uw organisatie.

  Hoe vaak worden er binnen uw organisatie oefeningen met biosecurity scenario’s georganiseerd?

  Hoe vaak worden er binnen uw organisatie oefeningen met biosecurity scenario’s georganiseerd?

  Uw organisatie oefent frequent biosecurity scenario’s. Dit geeft inzicht in de veranderingen in procedures van de respons in zowel de eigen organisatie, als die van externe hulpdiensten.

  Risico's

  • Scenario’s zijn niet actueel, of dekkend voor mogelijke incidenten, accidenten, of calamiteiten rond biosecurity. Dit kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Het regelmatig evalueren van de scenario’s op actualiteit.

  Het periodiek houden van oefeningen met biosecurity scenario’s vergroot de bewustwording onder het personeel. Het oefenen met externe hulpdiensten kan inzicht geven in de werking van procedures en leiden tot verbeteringen in de respons.

  Risico's

  • Ontwikkelde scenario’s die intern goed werken, maar een goede afstemming missen met betrekking tot contacten met externe hulpdiensten. Dit kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Procedures verwerken in de scenario’s voor eventuele opschaling, waarbij externe hulpverleningsdiensten noodzakelijk zijn.

  Structureel geplande biosecurity oefeningen met verschillende scenario’s vergroot de bewustwording onder het personeel en geeft inzicht in de werking van afspraken en procedures. Het oefenen met externe hulpdiensten kan eveneens leiden tot mogelijke verbeterpunten in de respons.

  Risico's

  • Ontwikkelde scenario’s die intern goed werken, maar een goede afstemming missen met betrekking tot contacten met externe hulpdiensten. Dit kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Procedures verwerken in de scenario’s voor eventuele opschaling, waarbij externe hulpverleningsdiensten noodzakelijk zijn.

  Het regelmatig houden van oefeningen met verschillende biosecurity scenario’s (naast biosafety), houdt uw personeel scherp en geeft inzicht in de werking van afspraken en procedures rond biosecurity. Het oefenen met externe hulpdiensten kan eveneens leiden tot mogelijke verbeterpunten in de respons.

  Risico's

  • Het niet oefenen van (bestaande scenario’s voor) biosecurity kan uw organisatie kwetsbaar maken.

  Maatregelen

  • Het opstellen van een trainingsprogramma waarin regelmatig scenario’s voor zowel biosafety en biosecurity zijn opgenomen en worden beoefend.

  Deze vraag is niet van toepassing