homepage_0_1

Management en Organisatie

 1. 1

  management_Vraag_1_CMS

  Het management speelt een belangrijke rol in het institutionaliseren van biosecurity aspecten binnen uw organisatie. Steun van het management is noodzakelijk om een duurzaam security beleid uit te zetten en te handhaven.

  Hoe is het management betrokken bij biosecurity?

  Hoe is het management betrokken bij biosecurity?

  Door betrokkenheid van het management wordt het belang van een biosecuritybeleid binnen de organisatie erkend en nageleefd.

  Risico's

  • Het naleven en handhaven van een biosecuritybeleid is een proces dat constant onder de aandacht gebracht dient te worden anders bestaat het risico van de afglijdende schaal.

  Maatregelen

  Niet van toepassing.

  Door betrokkenheid van het management wordt het belang van een biosecuritybeleid binnen de organisatie erkend. Het is van belang om afspraken en doelstellingen op biosecurity gebied te documenteren en uit te dragen, zodat deze ook zullen worden nageleefd.

  Risico's

  • Wanneer management onvoldoende op de hoogte is van biosecurityaspecten of hier het belang niet van ziet, zal het lastig(er) zijn om deze aspecten bij medewerkers onder de aandacht te brengen en te houden.
  • Als het belang van biosecurityaspecten niet duidelijk naar de medewerkers binnen de organisatie gecommuniceerd wordt, bestaat er een kans dat dergelijke aspecten onvoldoende in acht genomen worden.

  Maatregelen

  • Het management kan zorgen voor de implementatie en naleving van biosecurity maatregelen door deze vast te leggen, bijvoorbeeld in een biosecuritybeleid voor de organisatie.
  • Het management kan helpen om biosecurity duurzaam in de organisatie te institutionaliseren door het bij werknemers onder de aandacht brengen en het belang voor het in acht nemen en naleven ervan te benadrukken.

  Het is van belang om afspraken en doelstellingen op biosecurity gebied te documenteren, communiceren en uit te dragen, zodat deze ook zullen worden nageleefd. Zonder concrete steun en betrokkenheid van het management komt een biosecuritybeleid binnen de organisatie moeilijk tot stand.

  Risico's

  • Wanneer management onvoldoende op de hoogte is van biosecurityaspecten of hier het belang niet van ziet, zal het lastig(er) zijn om deze aspecten bij medewerkers onder de aandacht te brengen en te houden.
  • Als het belang van biosecurityaspecten niet duidelijk naar de medewerkers binnen de organisatie gecommuniceerd wordt, bestaat er een kans dat dergelijke aspecten onvoldoende in acht genomen worden.

  Maatregelen

  • Het management kan zorgen voor de implementatie en naleving van biosecurity maatregelen door deze vast te leggen, bijvoorbeeld in een biosecuritybeleid voor de organisatie.
  • Het management kan helpen om biosecurity duurzaam in de organisatie te institutionaliseren door het bij werknemers onder de aandacht brengen en het belang voor het in acht nemen en naleven ervan te benadrukken.

  Het management dient zich bewust te zijn van het belang van biosecurity. Door afspraken en doelstellingen op biosecurity gebied te documenteren, communiceren en uit te dragen, wordt het belang van een biosecuritybeleid binnen de organisatie erkend en nageleefd. Tools als deze kwetsbaarheidsanalyse en de biosecurity toolkit tonen aan waar verbetering binnen de organisatie mogelijk is. Deze informatie kan gebruikt worden om het management te overtuigen van het nut en de noodzaak van biosecurity, zodat een biosecuritybeleid kan worden geformuleerd. Het is van belang om afspraken en doelstellingen op biosecurity gebied te documenteren, communiceren en uit te dragen, zodat deze ook zullen worden nageleefd.

  Risico's

  • Wanneer management onvoldoende op de hoogte is van biosecurityaspecten of hier het belang niet van ziet, zal het lastig(er) zijn om deze aspecten bij medewerkers onder de aandacht te brengen en te houden.
  • Als het belang van biosecurityaspecten niet duidelijk naar de medewerkers binnen de organisatie gecommuniceerd wordt, bestaat er een kans dat dergelijke aspecten onvoldoende in acht genomen worden.

  Maatregelen

  • Het management kan zorgen voor de implementatie en naleving van biosecurity maatregelen door deze vast te leggen, bijvoorbeeld in een biosecuritybeleid voor de organisatie.
  • Het management kan helpen om biosecurity duurzaam in de organisatie te institutionaliseren door het bij werknemers onder de aandacht brengen en het belang voor het in acht nemen en naleven ervan te benadrukken.

  Deze vraag is niet van toepassing

 2. 2

  management_vraag_2_CMS

  Het opstellen van een biosecurity programma is wettelijk gezien niet verplicht, maar kan een waardevol middel zijn om biosecurity maatregelen in de organisatie te implementeren en de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te vergroten. Het is belangrijk om dergelijke maatregelen vast te leggen en te communiceren, zodat iedereen binnen de organisatie weet welke biosecurityaspecten nageleefd moeten worden.

  Hoe is biosecurity vastgelegd binnen uw organisatie?

  Hoe is biosecurity vastgelegd binnen uw organisatie?

  Het is belangrijk om relevante biosecurity maatregelen vast te leggen en toegankelijk te maken voor betrokken medewerkers in de organisatie, zodat men weet wat er op dit gebied verwacht wordt. Biosecurity kan als apart onderwerp gedocumenteerd worden, maar het is ook mogelijk om, gelet op de overlap in maatregelen, biosecurity op te nemen in een bestaand biosafetybeleid.

  Risico's

  Niet van toepassing.

  Maatregelen

  Niet van toepassing.

  Het is belangrijk om relevante biosecurity maatregelen vast te leggen en toegankelijk te maken voor betrokken medewerkers in de organisatie, zodat men weet wat er op dit gebied verwacht wordt.

  Risico's

  • Door biosecuritybeleid los van van biosafetybeleid te documenteren bestaat de kans dat twee systemen langs elkaar heen gaan werken.

  Maatregelen

  • Ga na of biosecuritybeleid niet in strijd is met biosafetybeleid om conflicten te voorkomen.

  Het is belangrijk om relevante biosecurity maatregelen specifiek te benoemen in relevante documentatie, zodat betrokken medewerkers in de organisatie weten wat er op dit gebied verwacht wordt. Biosecurity kan als apart onderwerp gedocumenteerd worden, maar het is ook mogelijk om biosecurity maatregelen op te nemen in al bestaand biosafetybeleid gelet op de overlap in maatregelen.

  Risico's

  • Wanneer biosecurityaspecten niet duidelijk omschreven zijn, kan er bij betrokken medewerkers verwarring ontstaan ten aanzien van wat er van hen verwacht wordt.

  Maatregelen

  • Door biosecurity maatregelen duidelijk te definieren en vast te leggen, kan iedereen in de organisatie nagaan wat er op biosecurity gebied verwacht wordt.

  Biosecurity maatregelen dragen bij aan een sterke veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Het ontbreken van deze maatregelen zou tot ongewenste en gevaarlijke situaties kunnen leiden. Het is daarom belangrijk om relevante biosecurity maatregelen specifiek te benoemen in relevante documentatie, zodat betrokken medewerkers in de organisatie weten wat er op dit gebied verwacht wordt. Biosecurity kan als apart onderwerp gedocumenteerd worden, maar het is ook mogelijk om biosecurity maatregelen op te nemen in bestaand biosafetybeleid gelet op de overlap in maatregelen.

  Risico's

  • Wanneer biosecurityaspecten niet duidelijk omschreven zijn, kan er bij betrokken medewerkers verwarring ontstaan ten aanzien van wat er van hen verwacht wordt.
  • Het ontbreken van biosecurity maatregelen kan leiden tot ongewenste en gevaarlijke situaties.

  Maatregelen

  • Door biosecurity maatregelen duidelijk te definieren en vast te leggen, kan iedereen in de organisatie nagaan wat er op biosecurity gebied verwacht wordt.

  Deze vraag is niet van toepassing

 3. 3

  management_vraag_3_CMS

  Het is belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot biosecurity duidelijk gedefinieerd en belegd zijn. De verantwoordelijk gestelde personen houden toezicht op (veiligheids- en) securityaspecten, zorgen dat deze nageleefd worden en zijn het aanspreekpunt voor gerelateerde vraagstukken. Op deze manier kan biosecurity geborgd worden.

  Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden aangaande biosecurity binnen uw organisatie belegd en geborgd?

  Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden aangaande biosecurity binnen uw organisatie belegd en geborgd?

  Door biosecurity taken te definiëren en verantwoordelijkheden bij specifieke personen te beleggen, die in hun dagelijkse werkzaamheden meer betrokken zijn bij biosecurity gerelateerde zaken, kan het management biosecurityaspecten borgen.

  Risico's

  Niet van toepassing.

  Maatregelen

  Niet van toepassing.

  Zoals beschreven in CWA15793, belegt het management de biosecurity verantwoordelijkheden bijvoorbeeld bij één of meerdere personen die in hun dagelijkse werkzaamheden al min of meer betrokken zijn bij biosecurity gerelateerde zaken. Door deze taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te beleggen is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk welke personen het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.

  Risico's

  • Wanneer biosecurity taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk gedefinieerd en belegd zijn, is het niet duidelijk wie binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.

  Maatregelen

  • Door biosecurity taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te beleggen is het duidelijk welke personen binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.
  • Biosecurity kan als apart onderwerp gedocumenteerd worden, maar het is ook mogelijk om biosecurity maatregelen op te nemen in het al bestaande biosafetybeleid gelet op de overlap in maatregelen.

  Zoals beschreven in CWA15793, belegt het management biosecurity verantwoordelijkheden bijvoorbeeld bij één of meerdere personen die in hun dagelijkse werkzaamheden al min of meer betrokken zijn bij biosecurity gerelateerde zaken. Door deze taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te beleggen is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk welke personen aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.

  Risico's

  • Wanneer biosecurity taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk gedefinieerd en belegd zijn, is het niet duidelijk wie binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.
  • Wanneer biosecurity taken niet duidelijk bij één of meerdere mensen belegd worden, bestaat de kans dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het in achtnemen van maatregelen om security te waarborgen.

  Maatregelen

  • Door biosecurity taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te beleggen is het duidelijk welke personen binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.

  Zonder vastlegging van taken en verantwoordelijkheden is het niet mogelijk om inzicht te krijgen voor wie voor welk onderdeel van biosecurity verantwoordelijk is. Zoals beschreven in CWA15793, wordt biosecurity bijvoorbeeld ondergebracht bij één of meerdere personen die in hun dagelijkse werkzaamheden al min of meer betrokken zijn bij biosecurity gerelateerde zaken. Door deze taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te beleggen is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk welke personen het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.

  Risico's

  • Wanneer biosecurity taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk gedefinieerd en belegd zijn, is het niet duidelijk wie binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.
  • Wanneer biosecurity taken niet duidelijk bij één of meerdere mensen belegd worden, bestaat de kans dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het in achtnemen van maatregelen om security te waarborgen.
  • Wanneer biosecurity taken en verantwoordelijkheden niet zijn vastgelegd en belegd, bestaat de kans dat biosecurity maatregelen niet worden nageleefd.

  Maatregelen

  • Door biosecurity taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te beleggen is het duidelijk welke personen binnen de organisatie het aanspreekpunt zijn voor de verschillende biosecurityaspecten.

  Deze vraag is niet van toepassing

 4. 4

  management_vraag_4_CMS_0

  Het opstellen van een biosecuritybeleid of programma is wettelijk gezien niet verplicht, maar kan een waardevol middel zijn om biosecurity maatregelen in de organisatie te implementeren. Door controles en toezicht wordt de naleving en continuïteit gewaarborgd.

  Hoe worden biosecurity maatregelen binnen uw organisatie gecontroleerd?

  Hoe worden biosecurity maatregelen binnen uw organisatie gecontroleerd?

  Door periodieke audits en ad hoc controles kunnen biosecurity maatregelen op orde worden gehouden en kan de naleving en continuïteit van het security beleid gewaarborgd worden.

  Risico's

  Niet van toepassing.

  Maatregelen

  Niet van toepassing.

  Door controles en audits na (bijna) incidenten kunnen biosecurity maatregelen op orde worden gehouden. Het is verstandig om ook tussentijds, bijvoorbeeld periodiek en/of ad hoc, controles uit te voeren. Zodoende kan de naleving en continuïteit van het security beleid gewaarborgd worden.

  Risico's

  • Het is belangrijk niet alleen na een (bijna) incident, maar ook periodiek en/of ad hoc na te gaan of biosecuritybeleid gevolgd wordt en maatregelen in voldoende mate gewaarborgd zijn.

  Maatregelen

  • Controles zorgen ervoor dat medewerkers scherp blijven op het naleven van security maatregelen.
  • Periodieke en ad hoc (bijvoorbeeld na een (bijna) incident) evaluaties van securitybeleid helpen bij het up to date houden van de getroffen security maatregelen.

  Door biosecurity niet als los onderdeel te zien, kunnen aspecten die specifiek security gerelateerd zijn over het hoofd worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan codering van materiaal, dat vanuit biosafety oogpunt misschien niet gewenst is, maar vanuit biosecurity oogpunt wel. Door toezicht en controles kunnen biosecurity maatregelen op orde worden gehouden en kan de naleving en continuïteit van het security beleid gewaarborgd worden.

  Risico's

  • Het is belangrijk niet alleen na een (bijna) incident, maar ook periodiek en/of ad hoc na te gaan of biosecuritybeleid gevolgd wordt en maatregelen in voldoende mate gewaarborgd zijn.
  • Wanneer er geen controle of evaluatie van biosecuritybeleid of getroffen maatregelen binnen de organisatie plaatsvindt, kunnen securityaspecten verouderen en hun efficiëntie verliezen.

  Maatregelen

  • Controles zorgen ervoor dat medewerkers scherp blijven op het naleven van security maatregelen.
  • Periodieke en ad hoc (bijvoorbeeld na een (bijna) incident) evaluaties van securitybeleid helpen bij het up to date houden van de getroffen security maatregelen.

  Door biosecurity niet als los onderdeel te zien, kunnen aspecten die specifiek security gerelateerd zijn over het hoofd worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan codering van materiaal, dat vanuit biosafety oogpunt misschien niet gewenst is maar vanuit biosecurity oogpunt wel. Het opstellen van een biosecuritybeleid en bijpassende maatregelen helpt bij het institutionaliseren van securityaspecten in de organisatie. Door toezicht en controles kunnen biosecurity maatregelen op orde worden gehouden en kan de naleving en continuïteit van het security beleid gewaarborgd worden.

  Risico's

  • Het is belangrijk niet alleen na een (bijna) incident, maar ook periodiek en/of ad hoc na te gaan of biosecuritybeleid gevolgd wordt en maatregelen in voldoende mate gewaarborgd zijn.
  • Wanneer er geen controle of evaluatie van biosecuritybeleid of getroffen maatregelen binnen de organisatie plaatsvindt, kunnen securityaspecten verouderen en hun efficiëntie verliezen.

  Maatregelen

  • Controles zorgen ervoor dat medewerkers scherp blijven op het naleven van security maatregelen.
  • Periodieke en ad hoc (bijvoorbeeld na een (bijna) incident) evaluaties van securitybeleid helpen bij het up to date houden van de getroffen security maatregelen.

  Deze vraag is niet van toepassing