homepage_0_0

Biosecurity bewustwording

 1. 1

  Bewustwording_Vraag_1_CMS_0

  Medewerkers zijn een belangrijke schakel in de waakzaamheid, signalering en het naleven van regels. Functiegroepen die daarbij een rol kunnen spelen zijn biologische veiligheidsfunctionarissen, laboratorium medewerkers, beveiliging, ICT, management en bedrijfshulpverleners.

  Hoe wordt biosecurity onder de aandacht gebracht bij medewerkers binnen uw organisatie?

  Hoe wordt biosecurity onder de aandacht gebracht bij medewerkers binnen uw organisatie?

  Door biosecurity onder de aandacht te brengen tijdens het inwerktraject en daar periodiek op terug te komen, wordt gezorgd dat biosecurity onder de aandacht blijft bij medewerkers.

  Risico's

  • Vrijblijvendheid van deelname aan trainingen of oefeningen kan leiden tot gebrekkige aandacht voor bioveiligheid.

  Maatregelen

  • Het instellen van een minimaal aantal bij te wonen trainingen en oefeningen per jaar.

  Naast het opnemen van biosecurityaspecten als onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers, kan het onder de aandacht blijven door er periodiek op terug te komen. Een actieve bijdrage aan biosecurity kan bijvoorbeeld via lezingen en (verplichte) trainingen of oefeningen aangemoedigd worden. Tenslotte kunnen werkbesprekingen en andere bijeenkomsten worden gebruikt om een actieve bijdrage aan biosecurity aan te moedigen.

  Risico's

  • Vrijblijvendheid van deelname aan trainingen en oefeningen of het niet opnemen van biosecurity als onderdeel van het inwerktraject, kan ertoe leiden dat (bepaalde) medewerkers niet of onvoldoende met het onderwerp in aanraking komen.
  • Het ontstaan van onwenselijke of gevaarlijke situaties, omdat medewerkers niet voldoende op de hoogte zijn van bepaalde biosecurity maatregelen of procedures.

  Maatregelen

  • Het instellen van trainingen en oefeningen, of het toevoegen van bioveiligheidsaspecten aan reeds verplichte trainingen en oefeningen.

  Door medewerkers periodiek op de hoogte te brengen van (veranderingen rond) biosecurityaspecten en de risico’s die de (eigen) werkzaamheden met zich mee kunnen brengen, blijft het onderwerp onder de aandacht. Daarnaast kunnen de aandachtsgebieden rond biosecurity een vast onderdeel zijn van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Daardoor kan een actieve bijdrage aan biosecurity direct bij indiensttreding worden aangemoedigd.

  Risico's

  • Het ontstaan van onwenselijke of gevaarlijke situaties, omdat medewerkers niet zijn ingewerkt op securityaspecten gerelateerd aan hun werkzaamheden.
  • Vrijblijvendheid van deelname aan trainingen en oefeningen kan leiden tot een groep medewerkers die niet of onvoldoende op de hoogte is van biosecurityaspecten.

  Maatregelen

  • Het instellen van een minimaal aantal bij te wonen trainingen en oefeningen per jaar.
  • Door biosecurity onderdeel van het inwerktraject te maken, wordt het onderwerp direct bij nieuwe medewerkers onder de aandacht gebracht. Het kan bijvoorbeeld opgenomen worden op inwerklijsten die door instructeurs, trainers en leidinggevenden afgetekend worden.
  • Actueel houden van inwerklijsten aan richtlijnen en standaarden. Aftekenen van inwerklijsten door instructeurs, trainers en leidinggevenden.

  Wanneer binnen de organisatie geen aandacht voor biosecurity is, zullen medewerkers mogelijk niet (voldoende) op de hoogte zijn van relevante beveiligingsaspecten rond biologische agentia, de kennis en de technologieën die hierbij gebruikt en verworven worden. Door aandachtsgebieden rond biosecurity een vast onderdeel te laten worden van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers en het belang van biosecurity regelmatig onder de aandacht te brengen, kan bewustwording wel bewerkstelligd worden. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen in lezingen en (verplichte) trainingen of oefeningen, waarin een actieve bijdrage aan biosecurity wordt aangemoedigd.

  Risico's

  • Het ontstaan van onwenselijke of gevaarlijke situaties, omdat medewerkers niet zijn ingewerkt op securityaspecten gerelateerd aan hun werkzaamheden.
  • Vrijblijvendheid van deelname aan trainingen en oefeningen kan leiden tot een groep medewerkers die niet of onvoldoende op de hoogte is van biosecurityaspecten.

  Maatregelen

  • Het instellen van een minimaal aantal bij te wonen trainingen en oefeningen per jaar.
  • Door biosecurity onderdeel van het inwerktraject te maken, wordt het onderwerp direct bij nieuwe medewerkers onder de aandacht gebracht. Het kan bijvoorbeeld opgenomen worden op inwerklijsten die door instructeurs, trainers en leidinggevenden afgetekend worden.
  • Actueel houden van inwerklijsten aan richtlijnen en standaarden. Aftekenen van inwerklijsten door instructeurs, trainers en leidinggevenden.

  Deze vraag is niet van toepassing

 2. 2

  Bewustwording_Vraag_2_CMS_0

  Het is van belang dat alle pijlers van biosecurity aandacht krijgen in uw organisatie, waardoor risico’s zoveel mogelijk ingeperkt kunnen worden. Bureau biosecurity benoemt acht pijlers, dit zijn Bewustwording, Informatiebeveiliging, Controle van materiaal, Fysieke beveiliging, Transportbeveiliging, Management en Organisatie, Personeelsbeveiliging en Responsplannen. De pijlers kunt u terugvinden in deze kwetsbaarheidsanalyse.

  In hoeverre zijn de verschillende aspecten van biosecurity bekend bij medewerkers?

  In hoeverre zijn de verschillende aspecten van biosecurity bekend bij medewerkers?

  Het is van belang dat de acht pijlers zowel tijdens het inwerktraject als in trainingen behandeld worden, opdat de volledige breedte van bioveiligheid aan bod komt.

  Risico's

  • Door biosecurity alleen in het inwerktraject aan bod te laten komen, loopt met het risico dat de kennis wegzakt en daardoor uw organisatie kwetsbaarder wordt.

  Maatregelen

  • Opstellen van een trainingsplan waarin alle acht biosecurity pijlers aan bod komen.

  Om de volledige breedte van bioveiligheid aan bod te laten komen, is het van belang dat alle aspecten van biosecurity zowel tijdens het inwerktraject als in trainingen behandeld worden. Elke biosecurity pijler geeft inzicht in andere typen kwetsbaarheden, en daarom zijn ze alle acht noodzakelijk voor een solide bioveiligheidsbeleid.

  Risico's

  • Door biosecurity alleen in het inwerktraject aan bod te laten komen, loopt men het risico dat de kennis wegzakt en daardoor uw organisatie kwetsbaarder wordt.
  • Door het achterwege laten van één of meerdere pijlers dekt uw veiligheidsbeleid niet alle biosecurity risico’s.

  Maatregelen

  • Opstellen van een trainingsplan waarin alle acht biosecurity pijlers aan bod komen.

  Het is van belang dat alle aspecten van biosecurity zowel tijdens het inwerktraject als in trainingen aan bod komen. Het is cruciaal dat de medewerkers op de hoogte zijn van alle biosecurity pijlers. Elke biosecurity pijler geeft inzicht in andere typen kwetsbaarheden, en ze zijn alle acht noodzakelijk voor een solide bioveiligheidsbeleid.

  Risico's

  • Doordat de verschillende biosecurityaspecten niet aan bod komen bij de inwerkperiode en de trainingen, zijn medewerkers zich mogelijk niet bewust van het hele spectrum aan kwetsbaarheden.

  Maatregelen

  • Opstellen van een inwerktraject alsook een trainingsplan waarin alle acht biosecurity pijlers aan bod komen.

  Deze vraag is niet van toepassing

 3. 3

  Bewustwording_Vraag_3_CMS

  Biosecurity kent verschillende aandachtsgebieden, waarvan de verantwoordelijkheden belegd kunnen zijn bij verschillende personen. Afhankelijk van de biosecurity vraag, moet de medewerker terecht kunnen bij experts, bijvoorbeeld een IT-specialist als het gaat over informatiebeveiliging. Anderzijds kan afwijkend gedrag of een afwijkende situatie gemeld worden bij een onafhankelijk persoon, zoals een vertrouwenspersoon.

  Weet de medewerker waar hij terecht kan voor vragen over biosecurityaspecten?

  Weet de medewerker waar hij terecht kan voor vragen over biosecurityaspecten?

  Medewerkers kunnen vragen hebben over specifieke aspecten van biosecurity. Dit is sterk functieafhankelijk, zo kan de ene medewerker vragen hebben over mogelijke dual-use aspecten van zijn onderzoek en een andere medewerker over het veilig thuis werken. Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen om informatie te krijgen over biosecure werken.

  Risico's

  • Als medewerkers niet weten waar ze met hun biosecurity vragen terecht kunnen, kunnen kwetsbaarheden mogelijk niet effectief worden aangepakt.

  Maatregelen

  Niet van toepassing

  Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen om informatie te krijgen over biosecure werken. Vragen over biosecure werken kunnen sterk functieafhankelijk zijn, zo kan de ene medewerker vragen hebben over mogelijke dual-use aspecten van zijn onderzoek en een andere medewerker over het veilig thuis werken. Het is van belang dat de verantwoordelijkheden voor de verschillende aspecten van biosecurity duidelijk zijn belegd en onderling afgestemd, en duidelijk zijn gecommuniceerd naar de medewerkers.

  Risico's

  • Als medewerkers niet weten waar ze met hun biosecurity vragen terecht kunnen, kunnen kwetsbaarheden mogelijk niet effectief worden aangepakt.
  • Ad hoc beantwoorden geeft extra risico van tegenstrijdigheden.

  Maatregelen

  • Het beleggen van biosecurity verantwoordelijkheden en deze communiceren naar de medewerkers.
  • Instellen van bioriskcommissie conform CWA 15793.

  Het is van belang dat de verantwoordelijkheden voor de verschillende aspecten van biosecurity duidelijk zijn belegd en onderling afgestemd, en duidelijk zijn gecommuniceerd naar de medewerkers. Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen om informatie te krijgen over biosecure werken. Vragen over biosecure werken kunnen sterk functieafhankelijk zijn, zo kan de ene medewerker vragen hebben over mogelijke dual-use aspecten van zijn onderzoek en een andere medewerker over het veilig thuis werken.

  Risico's

  • Als medewerkers niet weten waar ze met hun biosecurity vragen terecht kunnen, kunnen kwetsbaarheden mogelijk niet effectief worden aangepakt.

  Maatregelen

  • Het beleggen van biosecurity verantwoordelijkheden en deze communiceren naar de medewerkers.

  Deze vraag is niet van toepassing