homepage_0

Transportbeveiliging

 1. 1

  2017-08-07 Fig 1 Vraag 1_CMS

  Deze vraag gaat over het fysieke transport van biologisch materiaal, in het bijzonder hoogrisico pathogenen en de bijbehorende kwetsbaarheden. In deze vraag worden hoogrisico pathogenen aangeduid als ‘infectieuze stoffen’ conform de ADR (materiaal gevarenklasse 6.1, 6.2 en 9). Verscheidene wet- en regelgevingen gelden voor transport over de weg, over water, per spoor of via de lucht van deze stoffen. Het doel van deze vraag is een overzicht te geven van bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van transport, en maatregelen die een organisatie kan treffen om veiligheidsrisico’s te verkleinen.

  (Exportcontrole en de lijst strategische goederen komen aan bod in vraag 3.)

  Heeft uw organisatie procedures om te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving ten aanzien van transport van hoogrisico materiaal?

  Heeft uw organisatie procedures om te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving ten aanzien van transport van hoogrisico materiaal?

  Procedures rondom het verpakken en intern vervoeren van hoogrisico materiaal dragen bij aan veiligheid zowel binnen als buiten de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van safety of security incidenten die mogelijk verstrekkende gevolgen hebben.

  Risico's

  • Procedures voor transport rondom verpakken, documentatie en verzending zijn belangrijk voor de veiligheid en beveiliging van het transporteren van infectieuze materialen (zie ook vraag 2). Indien interne procedures niet goed op orde zijn kan dit safety- en securityrisico’s opleveren voor de organisatie (zie ook vraag 3).

  Maatregelen

  • Zorg dat intern transport veilig gebeurt, zodat het agens niet vrij kan komen, bijvoorbeeld vervoeren in breukvaste, lekdichte gesloten verpakkingen.
  • Zorg dat infectieuze materialen niet onbeheerd worden achter gelaten.
  • Controleer of infectieuze materialen daadwerkelijk bij de ontvanger aankomen.

  Procedures voor documentatie, verpakken en classificatie van transport dragen bij aan een veilig proces rondom transport, en aan het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Sluitende procedures dragen bij aan het voorkomen van biologische incidenten of security incidenten die gevolgen hebben zowel binnen als buiten de organisatie. Voor het vervoer van infectieuze stoffen over land geldt de WVGS/VLG waarvan het ADR onderdeel is.

  Risico's

  • Procedures en verantwoordelijkheden voor transport rondom verpakken, documentatie en verzending zijn belangrijk voor de veiligheid en beveiliging van het transporteren van infectieuze materialen (zie ook vraag 2). Indien procedures voor intern en extern transport niet goed op orde zijn, kan dit safety- en securityrisico’s opleveren ten aanzien van veiligheid en naleving van wet- en regelgeving (zie ook vraag 3).
  • Bij transport ontstaat een hiaat tussen zender en ontvanger: het pakket is onderweg en zowel zender als ontvanger heeft het pakket fysiek niet in handen. Indien er geen adequate afspraken of procedures zijn gemaakt voor intern, extern of internationaal transport, kan dit safety- en securityrisico’s voor de organisatie en omgeving opleveren (zie ook vraag 2).

  Maatregelen

  • Opstellen en actueel houden van procedures zodat de organisatie voldoet aan  nationale en internationale transport wet- en regelgeving.
  • Zorg dat infectieus materiaal ook bij intern transport goed verpakt is, dat het niet onbeheerd wordt achter gelaten en ga na of je collega die het materiaal aanneemt op de hoogte is van de ontvangstprocedures.

  Procedures voor documentatie, verpakken en classificatie van transport dragen bij aan een veilig proces rondom transport, en aan het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Sluitende procedures dragen bij aan het voorkomen van biologische incidenten of security incidenten die gevolgen hebben zowel binnen als buiten de organisatie. Voor het vervoer van infectieuze stoffen over land geldt de WVGS/VLG waarvan het ADR onderdeel is; voor vervoer door de lucht gelden de Wet luchtvaart, IATA en ICAO. Voor het transporteren of importeren van Quarantaine organismen gelden aanvullende regels en is een ontheffing of importvergunning van de NVWA nodig. Ook voor de import van dieren en dierlijke producten is een ontheffing of importvergunning van de NVWA nodig.

  Risico's

  • Procedures en verantwoordelijkheden voor transport rondom verpakken, documentatie en verzending zijn belangrijk voor de veiligheid en beveiliging van het transporteren van infectieuze materialen (zie ook vraag 2). Indien procedures voor intern en extern transport niet goed op orde zijn, kan dit safety- en securityrisico’s opleveren ten aanzien van veiligheid en naleving van wet- en regelgeving (zie ook vraag 3).
  • Bij transport ontstaat een hiaat tussen zender en ontvanger: het pakket is onderweg en zowel zender als ontvanger heeft het pakket fysiek niet in handen. Indien er geen adequate afspraken of procedures zijn gemaakt voor intern, extern of internationaal transport, kan dit safety- en securityrisico’s voor de organisatie en omgeving opleveren (zie ook vraag 2).

  Maatregelen

  • Zorg dat infectieus materiaal ook bij intern transport goed verpakt is, dat het niet onbeheerd wordt achter gelaten en ga na of je collega die het materiaal aanneemt op de hoogte is van de ontvangstprocedures.
  • Opstellen en actueel houden van procedures zodat de organisatie voldoet aan nationale en internationale transport wet- en regelgeving.

  Deze vraag is niet van toepassing

 2. 2

  Vraag 2_CMS

  Iedere organisatie die gevaarlijke stoffen vervoert, moet in het kader van het ADR een veiligheidsadviseur in dienst hebben of inhuren, tenzij er sprake is van vrijstelling. Om het proces rondom transport van hoogrisico materiaal (in het bijzonder gevarenklasse 6.1, 6.2 en 9) veilig te laten verlopen is het daarnaast van belang dat regels, procedures en verantwoordelijkheden gedocumenteerd zijn en nageleefd worden. Dit kan door verantwoordelijkheden centraal, of juist bij individuele medewerkers te beleggen. Belangrijk is dat de verantwoordelijke medewerkers toezien op sluitende procedures om de kans op veiligheidsincidenten te minimaliseren. Denk hierbij aan procedures die horen bij de classificering en het verpakken van hoogrisico materiaal, het selecteren van de transporteur en afstemming met de ontvangende partij. De procedures kunnen worden opgenomen in een veiligheidsplan welke moet voldoen aan de eisen gesteld in het ADR.

  Hoe zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot transport van hoogrisico materiaal belegd binnen uw organisatie?

  Hoe zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot transport van hoogrisico materiaal belegd binnen uw organisatie?

  Het ontbreken van procedures en vastgelegde verantwoordelijkheden voor transport maakt uw organisatie kwetsbaar en kan veiligheidsrisico’s voor mens en milieu opleveren. Het is belangrijk dat verantwoordelijkheden voor controle en naleving van transportprocedures adequaat geborgd zijn binnen de organisatie, om te kunnen garanderen dat medewerkers consequent de juiste regels en procedures volgen, zodat er geen veiligheidsrisico’s in het transportproces ontstaan. Een versnippering in verantwoordelijkheden kan leiden tot onduidelijkheden en risico’s op veiligheidsincidenten. Het strekt tot aanbeveling sluitende procedures en verantwoordelijkheden binnen de organisatie belegd te hebben. Het actueel houden en naleven van deze regels en procedures valt ook onder het risicomanagement van de organisatie.

  Risico's

  • Niet voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving.
  • Hiaten in het transportproces vanwege procedures die niet actueel zijn of op elkaar aansluiten, kunnen leiden tot safety- en securityrisico’s.
  • Indien verantwoordelijkheden versnipperd zijn, kan dit leiden tot hiaten in het proces en safety- en securityrisico’s opleveren.
  • Onvoldoende controle op het naleven van procedures en regels. Hierdoor kan men niet ingrijpen op momenten dat het proces fout gaat.

  Maatregelen

  • Opleiden en benoemen van een veiligheidsadviseur (genoemd in ADR H1.8.3) die op de hoogte is van specifieke eisen en procedures voor het transport van hoogrisico materiaal.
  • Zorg dat verantwoordelijkheden voor het voldoen aan wettelijke eisen geborgd zijn. Hieronder vallen verpakken, labelen en documenteren van pakketten.
  • Zorg dat transport over de openbare weg door gekwalificeerde koeriers plaatsvindt die aan het ADR voldoen.
  • Zorg voor transport via de lucht voor een E-erkenning, of zorg dat het transport uitbesteed wordt aan een bedrijf met een E-erkenning.
  • De vervoerder heeft een beveiligingsplan. Wees u bewust dat u dit plan in kunt zien en dat u met de vervoerder zaken af kunt stemmen.
  • Houdt procedures rond transport en gerelateerde aspecten actueel en leef ze na.
  • Door transport gerelateerde verantwoordelijkheden en procedures centraal te beleggen, kan er consistent gehandeld worden en toezicht gehouden worden op correcte naleving ervan.

  Het is belangrijk dat verantwoordelijkheden voor controle en naleving van transportprocedures adequaat geborgd zijn binnen de organisatie, om te kunnen garanderen dat medewerkers consequent de juiste regels en procedures volgen. Zo ontstaan er geen veiligheidsrisico’s voor mens en milieu in het transportproces. Een versnippering in verantwoordelijkheden kan leiden tot onduidelijkheden en risico’s op veiligheidsincidenten in het transportproces. Het strekt tot aanbeveling sluitende procedures en verantwoordelijkheden binnen de organisatie belegd te hebben. Het actueel houden en naleven van deze regels en procedures valt ook onder het risicomanagement van de organisatie.

  Risico's

  • Niet voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving.
  • Hiaten in het transportproces vanwege procedures die niet actueel zijn of op elkaar aansluiten, kunnen leiden tot safety- en securityrisico’s.
  • Indien verantwoordelijkheden versnipperd zijn, kan dit leiden tot hiaten in het proces en safety- en securityrisico’s opleveren.

  Maatregelen

  • Opleiden en benoemen van een veiligheidsadviseur (genoemd in ADR H1.8.3) die op de hoogte is van specifieke eisen en procedures voor het transport van hoogrisico materiaal.
  • Zorg dat verantwoordelijkheden voor het voldoen aan wettelijke eisen geborgd zijn. Hieronder vallen verpakken, labelen en documenteren van pakketten.
  • Zorg dat transport over de openbare weg door gekwalificeerde koeriers plaatsvindt die aan het ADR voldoen.
  • Zorg voor transport via de lucht voor een E-erkenning, of zorg dat het transport uitbesteed wordt aan een bedrijf met een E-erkenning.
  • De vervoerder heeft een beveiligingsplan. Wees u bewust dat u dit plan in kunt zien en dat u met de vervoerder zaken af kunt stemmen.
  • Houdt procedures rond transport en gerelateerde aspecten actueel en leef ze na.
  • Door transport gerelateerde verantwoordelijkheden en procedures centraal te beleggen, kan er consistent gehandeld worden en toezicht gehouden worden op correcte naleving ervan.

  Het is belangrijk dat duidelijk is welke regels en procedures gelden betreffende transport van hoogrisico materiaal. Een versnippering in verantwoordelijkheden kan leiden tot onduidelijkheden en veiligheidsrisico’s in het transportproces. Het strekt tot aanbeveling sluitende procedures en verantwoordelijkheden binnen de organisatie belegd te hebben. Het actueel houden, naleven van deze procedures en het informeren van betrokkenen valt ook onder het risicomanagement van de organisatie.

  Risico's

  • Niet voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving.
  • Hiaten in het transportproces vanwege procedures die niet actueel zijn of op elkaar aansluiten, kunnen leiden tot safety- en securityrisico’s.
  • Indien verantwoordelijkheden versnipperd zijn, kan dit leiden tot hiaten in het proces en safety- en securityrisico’s opleveren.

  Maatregelen

  • Opleiden en benoemen van een veiligheidsadviseur (genoemd in ADR H1.8.3) die op de hoogte is van specifieke eisen en procedures voor het transport van hoogrisico materiaal.
  • Zorg dat verantwoordelijkheden voor het voldoen aan wettelijke eisen geborgd zijn. Hieronder vallen verpakken, labelen en documenteren van pakketten.
  • Zorg dat transport over de openbare weg door gekwalificeerde koeriers plaatsvindt die aan het ADR voldoen.
  • Zorg voor transport via de lucht voor een E-erkenning, of zorg dat het transport uitbesteed wordt aan een bedrijf met een E-erkenning.
  • De vervoerder heeft een beveiligingsplan. Wees u bewust dat u dit plan in kunt zien en dat u met de vervoerder zaken af kunt stemmen.
  • Houdt procedures rond transport en gerelateerde aspecten actueel en leef ze na.
  • Door transport gerelateerde verantwoordelijkheden en procedures centraal te beleggen, kan er consistent gehandeld worden en toezicht gehouden worden op correcte naleving ervan.

  Het centraal beleggen van verantwoordelijkheden ten aanzien van de transportprocedures draagt bij aan het borgen en controleren van het transportproces. Het is belangrijk dat duidelijk is welke regels en procedures gelden betreffende transport van hoog risico-materiaal. Het actueel houden, naleven van deze procedures, trainen en het informeren van betrokkenen valt ook onder het risicomanagement van de organisatie.

  Risico's

  • Hiaten in het transportproces vanwege procedures die niet actueel zijn of op elkaar aansluiten, kunnen leiden tot safety- en securityrisico’s.
  • Mogelijk risico bij centralisering van verantwoordelijkheden is dat er (te) veel lagen tussen de centrale verantwoordelijke en de werkvloer ontstaan, waardoor er een papieren schijnveiligheid ontstaat die op de werkvloer niet wordt nageleefd.

  Maatregelen

  • Opleiden en benoemen van een veiligheidsadviseur (genoemd in ADR H1.8.3) die op de hoogte is van specifieke eisen en procedures voor het transport van hoogrisico materiaal.
  • Zorg dat verantwoordelijkheden voor het voldoen aan wettelijke eisen geborgd zijn. Hieronder vallen verpakken, labelen en documenteren van pakketten.
  • Zorg dat transport over de openbare weg door gekwalificeerde koeriers plaatsvindt die aan het ADR voldoen.
  • Zorg voor transport via de lucht voor een E-erkenning, of zorg dat het transport uitbesteed wordt aan een bedrijf met een E-erkenning.
  • De vervoerder heeft een beveiligingsplan. Wees u bewust dat u dit plan in kunt zien en dat u met de vervoerder zaken af kunt stemmen.
  • Houdt procedures rond transport en gerelateerde aspecten actueel en leef ze na.

  Deze vraag is niet van toepassing

 3. 3

  Transport_vraag_3_CMS

  In aanvulling op de geldende transportwetgeving uit vraag 1 en 2, kan het exporteren van biologisch materiaal naar landen buiten de Europese Unie exportcontrole-vergunningplichtig zijn. Dit is het geval indien het materiaal is opgenomen in de lijst ‘strategische goederen’ van de Europese dual-use verordening. Op de lijst strategische goederen staan agentia die misbruikt kunnen worden en zodoende een ‘dual-use’ karakter hebben. In tegenstelling tot transportwetgeving, valt RNA/DNA coderend voor pathogeniciteit ook onder exportcontrole. De export van kennis en technologieën gerelateerd aan strategische goederen komt aan bod in vraag 4.

  Exporteert uw organisatie hoogrisico materiaal dat op de lijst ‘strategische goederen’ is opgenomen?

  Exporteert uw organisatie hoogrisico materiaal dat op de lijst ‘strategische goederen’ is opgenomen?

  Indien uw organisatie niet werkt met strategische goederen die onder de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009) vallen, hoeft u geen exportvergunning aan te vragen. Omdat de lijst regelmatig wordt bijgewerkt, is het belangrijk om geregeld te toetsen of uw organisatie werkt met hoogrisico pathogenen die op de lijst van strategische goederen voorkomen.

  Risico's

  • Uw verzending kan vertraging oplopen indien de juiste vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.

  Maatregelen

  • Controleer regelmatig of uw organisatie werkt met agentia op de lijst strategische goederen van de Europese dual-use verordening.
  • Zorg dat uw organisatie kan voldoen aan de exportcontrole wetgeving door adequate procedures klaar te hebben.
  • zorg dat medewerkers bewust zijn van de regels rondom exportcontrole-vergunningplichtige uitvoer van stoffen.
  • Indien u twijfelt of materialen exportcontrole-vergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • U kunt een proefaanvraag (sondage) aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt bij het aanvragen van de definitieve vergunning.

  Indien uw organisatie geen strategische goederen buiten de Europese Unie exporteert die onder de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009) vallen, hoeft u geen exportvergunning aan te vragen. Omdat de lijst regelmatig wordt bijgewerkt, is het belangrijk om geregeld te toetsen of uw organisatie werkt met hoogrisico pathogenen op de lijst van strategische goederen. Informatie over de verordening en het aanvragen van een vergunning vindt u hier.

  Risico's

  • Uw verzending kan vertraging oplopen indien de juiste vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.
  • Het overtreden van de dual-use verordening heeft juridische gevolgen voor zowel de verzendende als de ontvangende partij (zoals celstraf en boete). U mag een pakket dat door de verzender niet voorzien is van de juiste vergunning weigeren.
  • Fouten kunnen veiligheidsrisico’s en imagoschade voor de organisatie en voor Nederland met zich meebrengen.

  Maatregelen

  • Controleer regelmatig of uw organisatie werkt met agentia op de lijst strategische goederen van de Europese dual-use verordening.
  • Zorg dat uw organisatie kan voldoen aan de exportcontrole wetgeving door adequate procedures klaar te hebben.
  • zorg dat medewerkers bewust zijn van de regels rondom exportcontrole-vergunningplichtige uitvoer van stoffen.
  • Indien u twijfelt of materialen exportcontrole-vergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • U kunt een proefaanvraag (sondage) aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt bij het aanvragen van de definitieve vergunning.

  Omdat uw organisatie strategische goederen exporteert buiten de Europese Unie die onder de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009) vallen, moet u een exportvergunning aanvragen. Omdat de lijst regelmatig wordt bijgewerkt is het belangrijk om geregeld te toetsen of uw organisatie werkt met hoogrisico pathogenen op de lijst van strategische goederen. Informatie over de verordening en het aanvragen van een vergunning, een proefaanvraag of andere mogelijkheden vindt u hier.

  Risico's

  • Uw verzending kan vertraging oplopen indien de juiste vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.
  • Het overtreden van de dual-use verordening heeft juridische gevolgen voor zowel de verzendende als de ontvangende partij (zoals celstraf en boete). U mag een pakket dat door de verzender niet voorzien is van de juiste vergunning weigeren.
  • Fouten kunnen veiligheidsrisico’s en imagoschade voor de organisatie en voor Nederland met zich meebrengen.

  Maatregelen

  • Controleer regelmatig of uw organisatie werkt met agentia op de lijst strategische goederen van de Europese dual-use verordening.
  • Zorg dat uw organisatie kan voldoen aan de exportcontrole wetgeving door adequate procedures klaar te hebben.
  • zorg dat medewerkers bewust zijn van de regels rondom exportcontrole-vergunningplichtige uitvoer van stoffen.
  • Indien u twijfelt of materialen exportcontrole-vergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • U kunt een proefaanvraag (sondage) aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt bij het aanvragen van de definitieve vergunning.

  Deze vraag is niet van toepassing

 4. 4

  Transport_vraag_4_CMS

  Deze vraag gaat over het exporteren van kennis en technologieën gerelateerd aan de Europese dual-use verordening, die aangemerkt zijn als ‘strategische goederen’. Indien u onderzoek doet aan dual-use organismen kan dit gevolgen hebben voor het onderzoek, voor het publiceren van het onderzoek of voor communicatie over het onderzoek. Het is ook van belang om onderzoek te monitoren en zo in een vroeg stadium dual-use kenmerken van onderzoek te herkennen.

  Heeft uw organisatie mechanismen om dual-use aspecten van kennis en technologieën te identificeren?

  Heeft uw organisatie mechanismen om dual-use aspecten van kennis en technologieën te identificeren?

  Het is belangrijk om regelmatig te toetsen of uw organisatie werkt met hoogrisico pathogenen op de lijst van strategische goederen van de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009). In aanvulling daarop is het belangrijk dat uw organisatie onderzoek monitort om adequate biosecurity maatregelen te treffen. Voor informatie over het herkennen en beoordelen van dual-use onderzoek: zie het advies van de KNAW over beoordeling van dual-use onderzoek.

  Risico's

  • Wees u ervan bewust dat het geven van een presentatie over onderzoek, of het publiceren van onderzoeksdata over ‘strategische goederen’ mogelijk ook exportvergunningplichtig zijn.
  • Uw publicatie of verzending kan vertraging oplopen indien de juiste vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.

  Maatregelen

  • Controleer regelmatig of uw organisatie werkt met agentia die voorkomen op de lijst strategische goederen van de Europese dual-use verordening.
  • Zorg dat uw organisatie kan voldoen aan de exportcontrole wetgeving door adequate procedures klaar te hebben.
  • Zorg dat medewerkers bewust zijn van de regels rondom exportcontrole-vergunningplichtige uitvoer van stoffen, kennis en technologieën, en dat dit ook gevolgen kan hebben voor het publiceren of verspreiden van onderzoeksgegevens of andere data.
  • Indien u twijfelt of onderzoek, kennis of technologieën exportvergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • U kunt een proefaanvraag (sondage) voor kennis en technologieën aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt bij het aanvragen van de definitieve vergunning. Denk hier ook aan bij het publiceren van onderzoeksgegevens.
  • Monitor en controleer de voortgang van het onderzoek, zodat mogelijk aanvullende biosecuritymaatregelen genomen kunnen worden.
  • Raadpleeg het rapport: ‘Beoordeling van dual-use onderzoek’ van de KNAW.

  Het is belangrijk om geregeld te toetsen of uw organisatie werkt met hoogrisico pathogenen op de lijst van strategische goederen van de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009). Mogelijk kan een exportvergunning nodig zijn voor publicatie of het delen van uw kennis (zie maatregelen). In aanvulling daarop is het belangrijk uw organisatie onderzoek monitort en dual-use aspecten kan identificeren om adequate biosecurity maatregelen te treffen. Voor informatie over het herkennen en beoordelen van dual-use onderzoek: zie het advies van de KNAW over beoordeling van dual-use onderzoek.

  Risico's

  • Wees u ervan bewust dat het geven van een presentatie over onderzoek, of het publiceren van onderzoeksdata over ‘strategische goederen’ mogelijk ook exportvergunningplichtig zijn.
  • Uw publicatie of verzending kan vertraging oplopen indien de juiste vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.

  Maatregelen

  • Controleer regelmatig of uw organisatie werkt met agentia die voorkomen op de lijst strategische goederen van de Europese dual-use verordening.
  • Zorg dat uw organisatie kan voldoen aan de exportcontrole wetgeving door adequate procedures klaar te hebben.
  • Zorg dat medewerkers bewust zijn van de regels rondom exportcontrole-vergunningplichtige uitvoer van stoffen, kennis en technologieën, en dat dit ook gevolgen kan hebben voor het publiceren of verspreiden van onderzoeksgegevens of andere data.
  • Zorg dat medewerkers die met hoogrisico materiaal werken goed opgeleid, getraind en gescreend zijn.
  • Indien u twijfelt of onderzoek, kennis of technologieën exportvergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • U kunt een proefaanvraag (sondage) voor kennis en technologieën aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt bij het aanvragen van de definitieve vergunning. Denk hier ook aan bij het publiceren van onderzoeksgegevens.
  • Monitor en controleer de voortgang van het onderzoek, zodat mogelijk aanvullende biosecuritymaatregelen genomen kunnen worden.
  • Raadpleeg het rapport: ‘Beoordeling van dual-use onderzoek’ van de KNAW.

  Het is belangrijk om geregeld te toetsen of uw organisatie werkt met hoogrisico pathogenen op de lijst van strategische goederen van de Europese dual-use verordening (nr. 428/2009). Mogelijk kan een exportvergunning nodig zijn voor publicatie of het delen van uw kennis (zie maatregelen). In aanvulling daarop is het belangrijk uw organisatie onderzoek monitort en dual-use aspecten kan identificeren om adequate biosecurity maatregelen te treffen. Voor informatie over het herkennen en beoordelen van dual-use onderzoek: zie het advies van de KNAW over beoordeling van dual-use onderzoek.

  Risico's

  • Wees u ervan bewust dat het geven van een presentatie over onderzoek, of het publiceren van onderzoeksdata over ‘strategische goederen’ mogelijk ook exportvergunningplichtig zijn.
  • Uw publicatie of verzending kan vertraging oplopen indien de juiste vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.

  Maatregelen

  • Controleer regelmatig of uw organisatie werkt met agentia die voorkomen op de lijst strategische goederen van de Europese dual-use verordening.
  • Zorg dat uw organisatie kan voldoen aan de exportcontrole wetgeving door adequate procedures klaar te hebben.
  • Zorg dat medewerkers bewust zijn van de regels rondom exportcontrole-vergunningplichtige uitvoer van stoffen, kennis en technologieën, en dat dit ook gevolgen kan hebben voor het publiceren of verspreiden van onderzoeksgegevens of andere data.
  • Zorg dat medewerkers die met hoogrisico materiaal werken goed opgeleid, getraind en gescreend zijn.
  • Indien u twijfelt of onderzoek, kennis of technologieën exportvergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • U kunt een proefaanvraag (sondage) voor kennis en technologieën aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt bij het aanvragen van de definitieve vergunning. Denk hier ook aan bij het publiceren van onderzoeksgegevens.
  • Monitor en controleer de voortgang van het onderzoek, zodat mogelijk aanvullende biosecuritymaatregelen genomen kunnen worden.
  • Raadpleeg het rapport: ‘Beoordeling van dual-use onderzoek’ van de KNAW.

  Deze vraag is niet van toepassing